Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 969.000 51,00% 31/12/2020
Nguyễn Chí Thịnh Đại diện công bố thông tin 129.830 6,83% 31/12/2020
Nguyễn Tuấn Anh 1.140 0,06% 01/08/2016
Trần Trung Đạt Thành viên HĐQT 0 0,00% 12/08/2021
Tạ Trường Long Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 12/08/2021
Nguyễn Văn Hiển Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 12/08/2021
Lê Minh Thái Phó Giám đốc 0 0,00% 12/08/2021
Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Văn Quang 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Thị Hồng Phương 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Thúy Quỳnh 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Hải Vân 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Thị Thùy Dương Kế toán trưởng 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Tuấn Anh Phó Giám đốc 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Xuân Quang 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Đăng Trung 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Chí Sơn Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Việt Anh 0 0,00% 30/05/2016
Phạm Thị Tuyết 0 0,00% 30/05/2016
Nguyễn Văn Sơn 0 0,00% 30/05/2016