Các giao dịch thành viên nội bộ của BDF

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
31/01/2019 Phạm Văn Quân Chủ tịch HĐQT Purchased 90.378
11/01/2019 Phạm Văn Quân Chủ tịch HĐQT RegisteredToPurchase 100.000