Các giao dịch thành viên nội bộ của CSG

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
31/05/2012 Quỹ Tầm Nhìn SSI Purchased 995.820
31/05/2012 Quỹ Tầm Nhìn SSI Sold 1.145.340
31/05/2012 Quỹ Tầm Nhìn SSI Purchased 145.340
31/05/2012 Quỹ Tầm Nhìn SSI Sold 1.145.340
21/05/2012 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam RegisteredToPurchase 3.000.000
21/05/2012 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam RegisteredToSell 3.000.000
14/05/2012 Quỹ Tầm Nhìn SSI Purchased 372.960
07/05/2012 Quỹ Tầm Nhìn SSI Purchased 256.730
02/05/2012 Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (CP Quỹ) Purchased 90.840
06/04/2012 Lương Thị Thanh Loan (vợ ông Phạm Hồng Sơn - PCT HĐQT) RegisteredToPurchase 2.000.000
06/04/2012 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam Sold 50.000
02/03/2012 Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (CP Quỹ) RegisteredToPurchase 500.000
07/02/2012 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam RegisteredToSell 3.064.960
03/02/2012 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom RegisteredToSell 9.261.000
01/02/2012 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam Purchased 136.920
09/01/2012 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam RegisteredToPurchase 2.928.040
09/01/2012 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam RegisteredToSell 2.928.040
30/12/2011 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam Purchased 58.660
21/10/2011 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam RegisteredToPurchase 2.800.000
21/10/2011 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đất phương nam RegisteredToSell 2.800.000