Các giao dịch thành viên nội bộ của DCD

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
28/08/2019 Phạm Bá Phúc Tổng giám đốc Sold 0
29/07/2019 Phạm Bá Phúc Tổng giám đốc RegisteredToSell 10.500