Các giao dịch thành viên nội bộ của GGS

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
15/10/2019 Bùi Đại Phong Chủ tịch HĐQT Purchased 3.300
08/10/2019 Bùi Đại Phong Chủ tịch HĐQT RegisteredToPurchase 3.300
30/09/2019 Bùi Đại Phong Chủ tịch HĐQT Purchased 36.000
30/09/2019 Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên HĐQT Sold 1.200
23/09/2019 Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên HĐQT RegisteredToSell 1.200
23/09/2019 Bùi Đại Phong Chủ tịch HĐQT RegisteredToPurchase 39.300
16/08/2019 Bùi Đại Phong Chủ tịch HĐQT Purchased 0
16/08/2019 Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên HĐQT Sold 0
12/08/2019 Bùi Đại Phong Chủ tịch HĐQT RegisteredToPurchase 39.300
12/08/2019 Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên HĐQT RegisteredToSell 1.200
07/06/2019 Trịnh Danh Nhường Thành viên HĐQT Purchased 4.900
07/06/2019 Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên HĐQT Sold 0
03/06/2019 Trịnh Danh Nhường Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 4.900
03/06/2019 Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên HĐQT RegisteredToSell 1.200
15/05/2019 Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên HĐQT RegisteredToSell 1.200
15/05/2019 Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên HĐQT Sold 0
26/04/2019 Vũ Văn Hải Thành viên HĐQT Purchased 800
26/04/2019 Bùi Đại Phong Chủ tịch HĐQT Purchased 23.900
24/04/2019 Bùi Đại Phong Chủ tịch HĐQT RegisteredToPurchase 23.900
24/04/2019 Vũ Văn Hải Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 800