Các giao dịch thành viên nội bộ của IMT

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
14/11/2011 Đào Văn Thơm Kế toán trưởng Sold 5.550
20/10/2011 Đào Văn Thơm Kế toán trưởng RegisteredToSell 5.550
15/12/2010 Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) Purchased 4.000
16/10/2010 Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) RegisteredToSell 50.000
16/10/2010 Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) RegisteredToPurchase 20.000
30/09/2010 Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) Purchased 22.400
29/09/2010 Đào Văn Thơm Kế toán trưởng Sold 10.000
30/07/2010 Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) RegisteredToSell 46.950
30/07/2010 Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) RegisteredToPurchase 50.000
29/07/2010 Đào Văn Thơm Kế toán trưởng RegisteredToSell 15.000
19/07/2010 Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) RegisteredToSell 70.000
19/07/2010 Đoàn Thị Tới ( Vợ ông Trần Quang Hưng - PCTHĐQT ) Sold 70.000