Các giao dịch thành viên nội bộ của MCV

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
30/08/2010 Phan Văn Hiếu Phó Chủ tịch HĐQT Sold 4.770
02/07/2010 Phan Văn Hiếu Phó Chủ tịch HĐQT RegisteredToSell 4.778
22/06/2010 Đặng Xuân Hiến Trưởng ban kiếm soát Sold 27.000
18/06/2010 Đặng Xuân Hiến Trưởng ban kiếm soát RegisteredToSell 27.000
21/04/2010 Nguyễn Lương Đức Thành viên HĐQT Sold 9.335
01/04/2010 Đặng Xuân Hiến Trưởng ban kiếm soát RegisteredToPurchase 50.000
19/03/2010 Nguyễn Lương Đức Thành viên HĐQT RegisteredToSell 9.335
31/01/2010 Đặng Xuân Hiến Trưởng ban kiếm soát Sold 2.160
22/01/2010 Lê Quang Việt Sold 110.000
29/10/2009 Đặng Xuân Hiến Trưởng ban kiếm soát RegisteredToSell 30.000
30/09/2009 Đặng Xuân Hiến Trưởng ban kiếm soát Sold 11.500
04/06/2009 Đặng Xuân Hiến Trưởng ban kiếm soát RegisteredToSell 11.500
30/03/2009 Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt. Sold 300.000
05/09/2008 Hứa Thanh Bình Thành viên HĐQT RegisteredToSell 7.100
03/09/2008 Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt. Sold 150.000
27/08/2008 Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt. Sold 250.000
20/08/2008 Phan Văn Hiếu Phó Chủ tịch HĐQT Sold 5.230
09/08/2007 Western Bank Sold 31.800