Các giao dịch thành viên nội bộ của MJC

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
28/09/2010 Nguyễn Văn Tiếp Chủ tịch HĐQT RegisteredToPurchase 5.450
28/09/2010 Lê Thị Thu Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 5.416