Các giao dịch thành viên nội bộ của MTV

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị