Các giao dịch thành viên nội bộ của ND2

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị