Các giao dịch thành viên nội bộ của PGV

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị