Các giao dịch thành viên nội bộ của S64

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
25/07/2011 Nguyễn Thị Kim Phượng RegisteredToSell 171.400
06/06/2011 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Purchased 31.200
25/05/2011 Nguyễn Thị Kim Phượng RegisteredToSell 171.400
07/04/2011 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 RegisteredToPurchase 80.200
31/03/2011 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Purchased 10.000
24/03/2011 Nguyễn Thị Kim Phượng RegisteredToSell 171.400
17/03/2011 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 RegisteredToPurchase 90.200
14/03/2011 Lê Kim Hưng Thành viên Ban kiểm soát Purchased 200
07/03/2011 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Purchased 59.800
16/02/2011 Lê Kim Hưng Thành viên Ban kiểm soát RegisteredToPurchase 10.000
17/01/2011 Nguyễn Thị Kim Phượng RegisteredToSell 171.400
07/01/2011 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 RegisteredToPurchase 150.000
26/11/2010 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 RegisteredToPurchase 150.000
15/10/2010 Nguyễn Thị Kim Phượng RegisteredToSell 171.400
13/04/2010 Hoàng Trọng Kỷ Thành viên HĐQT RegisteredToSell 10.000
18/12/2009 Hoàng Trọng Kỷ Thành viên HĐQT RegisteredToSell 15.000
19/11/2009 Lê Kim Hưng Thành viên Ban kiểm soát Purchased 0
29/10/2009 Hoàng Trọng Kỷ Thành viên HĐQT RegisteredToSell 15.000
19/10/2009 Lê Kim Hưng Thành viên Ban kiểm soát RegisteredToPurchase 10.000
14/10/2009 Lê Kim Hưng Thành viên Ban kiểm soát Sold 6.000