Các giao dịch thành viên nội bộ của TET

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị