Các giao dịch thành viên nội bộ của TND

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
19/05/2020 Nguyễn Ánh Dương Đại diện công bố thông tin Sold 72.332
05/05/2020 Nguyễn Ánh Dương Đại diện công bố thông tin RegisteredToSell 72.332
14/08/2019 Trần Phương Nam Thành viên HĐQT Sold 31.836
08/08/2019 Trần Phương Nam Thành viên HĐQT RegisteredToSell 31.836
15/11/2018 Trần Phương Nam Thành viên HĐQT Purchased 0
17/10/2018 Trần Phương Nam Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 100.000
31/08/2018 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiếm soát Purchased 0
02/08/2018 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiếm soát RegisteredToPurchase 30.000
28/06/2018 Đinh Văn Chiến Thành viên HĐQT Purchased 13.000
19/06/2018 Đinh Văn Chiến Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 13.000
11/06/2018 Đinh Văn Chiến Thành viên HĐQT Purchased 3.000
05/06/2018 Đinh Văn Chiến Thành viên HĐQT RegisteredToPurchase 3.000
05/03/2018 Vũ Thị Huệ Hương Sold 183.688
28/02/2018 Vũ Thị Huệ Hương RegisteredToSell 183.688
02/02/2018 Vũ Thị Huệ Hương Sold 0
10/01/2018 Vũ Thị Huệ Hương RegisteredToSell 100.000
06/12/2017 Nguyễn Ánh Dương Đại diện công bố thông tin Purchased 15.300
07/11/2017 Nguyễn Ánh Dương Đại diện công bố thông tin RegisteredToPurchase 15.000
06/11/2017 Bùi Thị Lan RegisteredToSell 138.172
06/11/2017 Bùi Thị Lan Sold 138.172