Các giao dịch thành viên nội bộ của VE1

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị