Các giao dịch thành viên nội bộ của WTN

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
15/07/2020 Trịnh Thành Nghiêm Phó Chủ tịch HĐQT Sold 52.779
14/07/2020 Trịnh Thành Nghiêm Phó Chủ tịch HĐQT RegisteredToSell 52.779
20/12/2019 Phạm Quốc Khánh Sold 1.406.172
20/12/2019 CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội Purchased 2.640.000
20/12/2019 Nguyễn Văn Hòa Sold 948.977
20/12/2019 CTCP Đầu tư ngành nước DNP Purchased 1.250.332
16/12/2019 Trịnh Ngọc Lan Sold 1.500
16/12/2019 Trịnh Thành Luân Sold 10.468
12/12/2019 Trịnh Thành Luân RegisteredToSell 10.468
12/12/2019 Trịnh Ngọc Lan RegisteredToSell 1.500
12/12/2018 CTCP Hải Đăng Sold 2.400.000
11/12/2018 CTCP Đầu tư ngành nước DNP Purchased 2.399.000
11/09/2018 CTCP Hải Đăng Sold 1.303.000
11/09/2018 CTCP Hải Đăng RegisteredToSell 1.303.000
11/09/2018 Phạm Quốc Khánh Purchased 1.306.208
26/04/2018 Phan Thị Tuyết Lan Sold 319.000
18/04/2018 Phan Thị Tuyết Lan Purchased 685.700
18/04/2018 Nguyễn Văn Hành Sold 569.000