Tải về báo cáo tài chính ACE

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Bản cáo bạch T12/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Nghị quyết của đại hội cổ đông T4/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính Q3/2009
Bản cáo bạch Năm 2009
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2009