Tải về báo cáo tài chính AMC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Bản cáo bạch T11/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2008