Tải về báo cáo tài chính APC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Bản cáo bạch T8/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính Năm 2009