Tải về báo cáo tài chính BAL

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2017
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014