Tải về báo cáo tài chính CAN

Tiêu đề Thời gian Tải về
Nghị quyết của đại hội cổ đông T4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2008
Báo cáo tài chính Q2/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q2/2008
Báo cáo tài chính Q1/2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2008