Tải về báo cáo tài chính CAN

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2007
Bảng cân đối kế toán Q1/2007
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q1/2007
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2007
Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2007
Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán Năm 2007
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2006
Báo cáo tài chính Q3/2006
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2006
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2006
Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán Năm 2006
Bản cáo bạch Năm 2006
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2005
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2005