Tải về báo cáo tài chính CH5

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012