Tải về báo cáo tài chính CI5

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Bản cáo bạch T6/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009