Tải về báo cáo tài chính CT3

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Bản cáo bạch Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008