Tải về báo cáo tài chính DC1

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 202009
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010