Tải về báo cáo tài chính DCD

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 202009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Bản cáo bạch T6/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008