Tải về báo cáo tài chính DCT

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Nghị quyết của đại hội cổ đông Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính Q3/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Bản cáo bạch T9/2009