Tải về báo cáo tài chính GSC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Bản cáo bạch T8/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010