Tải về báo cáo tài chính HAI

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2009
Báo cáo tài chính Q1/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009