Tải về báo cáo tài chính HAN

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015