Tải về báo cáo tài chính HDG

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ Q2/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Q1/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Q1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Bản cáo bạch T11/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2007