Tải về báo cáo tài chính HMG

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Bảng cân đối kế toán Năm 2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm 2009