Tải về báo cáo tài chính HSM

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2013
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008