Tải về báo cáo tài chính HTC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2017
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2017
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2017
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2017
Bảng cân đối kế toán hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2017
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q1/2017
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q1/2017
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2016
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2016
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2016
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2016
Bảng cân đối kế toán hợp nhất đã kiểm toán Q2/2016
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất đã kiểm toán Q2/2016
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2016