Tải về báo cáo tài chính HTP

Tiêu đề Thời gian Tải về
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Q2/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012