Tải về báo cáo tài chính ICL

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính tóm tắt chưa kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2008
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2008