Tải về báo cáo tài chính IMT

Tiêu đề Thời gian Tải về
Bản cáo bạch T1/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2009