Tải về báo cáo tài chính INN

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2013
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2013
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2013
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2013