Tải về báo cáo tài chính KBE

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa kiểm toán Q2/2011