Tải về báo cáo tài chính KBE

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q1/2009
Bảng cân đối kế toán Q1/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2009
Bản cáo bạch T10/2009
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009