Tải về báo cáo tài chính LAI

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Bản cáo bạch Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009