Tải về báo cáo tài chính MCS

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa kiểm toán Q3/2010
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008