Tải về báo cáo tài chính MDC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Bản cáo bạch Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán Năm 2009
Bảng cân đối kế toán Năm 2008
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2007
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/201