Tải về báo cáo tài chính MIC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q4/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2010
Bảng cân đối kế toán Q1/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010