Tải về báo cáo tài chính MTP

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Bản cáo bạch T7/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010