Tải về báo cáo tài chính NNC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q2/2010
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q1/2010
Bảng cân đối kế toán Q1/2010
Báo cáo kết quả SXKD Q1/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Q1/2010
Bản cáo bạch T3/2010
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2010
Bảng cân đối kế toán Q3/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q3/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q3/2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Q2/2009
Bảng cân đối kế toán Q2/2009
Báo cáo kết quả SXKD Q2/2009
Thuyết minh báo cáo tài chính Q2/2009
Bảng cân đối kế toán Năm 2009
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2009