Tải về báo cáo tài chính NNC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2009
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Năm 2009
Bảng cân đối kế toán Năm 2008
Báo cáo kết quả SXKD Năm 2008
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2008