Tải về báo cáo tài chính NPH

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Bản cáo bạch Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2009