Tải về báo cáo tài chính PCC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017
Bản cáo bạch Năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2014